Wedstrijdvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden voor deelname

 • Om mee te doen aan de actie worden persoonlijke gegevens ingevuld en per inzending één foto via www.pf.nl/fotowedstrijden geüpload.
 • Gegevens van de deelnemers worden gebruikt om winnaars te kunnen contacteren.
 • Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 • De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
 • Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
 • Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
 • Het elektronische deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 • Inzendingen kunnen onder meer worden geweigerd indien:
  – de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
  – de ingezonden foto duidelijke en bewuste elementen van commerciële reclame bevat.
 • Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
 • Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

2. Inzendingen

 • Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd
 • Inzenden van foto‘s is mogelijk van 15 december tot en met tot en met 18 januari 2016 om 12:00 uur. Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.
 • De foto’s moeten in lage resolutie geüpload worden, maximaal 1200 x 1800 pixels en niet groter dan 1MB. Er kunnen uitsluitend jpeg. bestanden geüpload worden.
 • De foto’s die geüpload worden moeten beschikbaar zijn in het volgende formaat: 23,5 cm breed voor liggende foto’s en 31,5 cm hoog voor staande foto’s. De afmeting van de foto is tussen de 2800 en 3800 pixels aan de breedste zijde. De bestandsgrootte van de foto is maximaal 4 MB in hoge kwaliteit jpeg . Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.
 • De foto’s moeten voorzien van een argb of srgb kleurprofiel.
 • De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam en het e-mailadres van de maker. Indien de inzender niet de maker is, dan worden de gegevens van de maker uitdrukkelijk vermeld. De maker geldt dan als deelnemer, niet de inzender.
 • De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na inzending.
 • Inzendingen worden binnen 3 maanden na de wedstrijd uit de databases van de wedstrijdorganisatie verwijderd of anderszins vernietigd. De deelnemer ontvangt hierover geen bericht.

3. Bijzondere voorwaarden voor deelname

 • Per deelnemer mogen maximaal 3 foto’s worden ingezonden
 • De foto’s mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn
 • De deelnemer mag niet jonger zijn dan 18 jaar
 • De deelnemer is woonachtig in Nederland of België
 • Deelname aan de actie is gratis

4. Jurering en prijs

 • De jury bestaat uit een afvaardiging vanuit Canon Nederland en Pf. Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria:
 • de fotografische kwaliteit;
 • de originaliteit c.q. creativiteit;
 • de zeggingskracht van het beeld
 • De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.
 • De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.
 • De wedstrijd kent 1 winnaar, gekozen door de jury. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld en bekend gemaakt in het februari-nummer van Pf.
 • De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de winnende foto c.q. hun werk en werkwijze. Tevens kan worden verzocht om een CV.
 • Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
 • De aan de winnaars toegekende prijs wordt op een nader te bepalen wijze aan de winnaars te beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke inlichtingen.
 • De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende foto’s in het blad Pf en op pf.nl zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.
 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Auteursrechten en gebruik

 • Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s. Indien de fotograaf deelneemt aan de wedstrijd in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit niet het geval is.
 • De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
 • De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening van een dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als de fotograaf (werknemer) worden vermeld. Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken (©) gebruikt.
 • De wedstrijdorganisatie heeft het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn – gedurende een periode van één jaar na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de wedstrijd. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Voor gedrukte media (boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) geldt, dat deze binnen de genoemde termijn van één jaar moeten zijn verschenen.
 • Voor ieder gebruik, anders dan in het kader van de wedstrijd zelf (zoals hierboven omschreven), dienen de wedstrijdorganisatie, andere bij de wedstrijd betrokkenen of derden toestemming te vragen aan de deelnemer. Het staat de deelnemer vrij om voor dit andere gebruik een vergoeding te vragen dan wel daaraan de voorwaarden te stellen die hij/zij juist acht.
 • Deelneming aan de wedstrijd houdt in geen geval in, dat de ingezonden foto’s door de wedstrijdorganisatie of derden “in stock” worden gehouden, zonder nadrukkelijke en daarop gerichte toestemming van de deelnemer. De deelnemer kan in dat geval een vergoeding voor het gebruik vragen dan wel nadere voorwaarden stellen.
 • Het staat de wedstrijdorganisatie, de jury of enige derde in geen geval vrij om de door de deelnemer ingezonden foto(‘s) te bewerken, te combineren, te manipuleren of anderszins te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer, ook niet in het kader van het wedstrijdverslag.

6. Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de actie is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • De wedstrijdorganisatie en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Meer specifiek is De wedstrijdorganisatie en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met: – de door haar, uitgekeerde prijzen, – het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen, – het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
 • De wedstrijdorganisatie en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn niet aansprakelijk voor kosten die winnaars maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

7. Rechten

 • De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijk toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan de deelnemer te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de wedstrijdorganisatie hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 • De wedstrijdorganisatie behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 • De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde foto’s van de actiesite te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Overige bepalingen

 • De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
 • Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.
 • Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De wedstrijdorganisatie zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.