terug

BFN stapt uit fusieproces Dutch Photographers

 
Juridische fusie moet uiterlijk 31 december leiden tot ‘Dutch Photographers’
De vereniging Beroeps Fotografen Nederland (BFN) heeft op 1 mei in een speciaal communiqué bekend gemaakt niet mee te gaan in het fusieproces om in Nederland te komen tot één grote beroepsorganisatie Dutch Photograpers. “Vanaf heden zal het bestuur van de BFN zich slechts nog bezighouden met interne aangelegenheden.” De doelstelling van de initiatiefnemers tot oprichting van Dutch Photographers blijft onveranderd en voortvarend gericht op een totale juridische fusie die uiterlijk 31 december een feit moet zijn.
Dutch PhotographersEind april is er een notitie gestuurd aan de verenigingen die betrokken zijn bij de oprichting van de nieuwe, grote fotografenvereniging met de werktitel ‘Dutch Photographers’. In deze notitie, opgesteld door Lars Boering, directeur FotografenFederatie, Frank Bracht, penningmeester PANL en partner bij Deloitte en Jan Schouten, notaris,  worden de juridische stappen besproken die nodig zijn om te komen tot deze nieuwe vereniging. Onder de kop ‘Juridische fusie waar mogelijk’ wordt in de notitie uiteengezet hoe en onder welke voorwaarden de verschillende verenigingen kunnen samengaan. Het is lang onduidelijk gebleven op welke wijze de nieuwe samenwerking vorm zou krijgen. Een van de problemen hierbij was de verschillende rechtsvormen van de partijen die bij het proces betrokken waren. Die duidelijkheid is er nu. Uitgangspunt is dus een juridische fusie.
Voordelen
“Het grote voordeel van een juridische fusie,” aldus de notitie: “is dat deze een ‘automatische’ overgang van de oude naar de nieuwe vereniging bewerkstelligt. De leden van de fuserende verenigingen worden automatisch lid van de nieuwe vereniging, en alle contracten en bankrekeningen gaan automatisch over op de nieuwe vereniging. De leden van de fuserende verenigingen hoeven dus niet opnieuw te tekenen, zij worden automatisch lid van het nieuwe verband. Een ander voordeel van de juridische fusie is dat de zogenaamde ‘verdwijnende verenigingen’, dat zijn de verenigingen waarvan als gevolg van de fusie hun activiteiten overgaan op de ‘verkrijgende vereniging’, van rechtswege ophouden te bestaan. Een aparte liquidatie is dus niet meer nodig. Dit scheelt veel werk.”
Een juridische fusie kan echter enkel plaatsvinden tussen gelijksoortige entiteiten, zoals dat in het juridisch jargon heet. In het geval van Dutch Photographers betekent dat een fusie tussen verenigingen. Op dit moment hebben de NVMAC, PANL, GKf, SVFN en de FotografenFederatie zich hieraan verbonden. Master Photographers Network (MPN) en de NVF hebben een andere rechtsvorm.  Lars Boering, directeur van de FotografenFederatie: “Op het moment dat het fusievoorstel wordt getekend zullen de  MPN en NVF hun lidmaatschap van de Fotografenfederatie zullen opgeven, op afspraak dat bij het tekenen van de fusieakte, zij  hun leden naar binnen brengen. MPN–leden zullen dat wel zelf moeten beslissen. De NVF neemt als sectie afstand van zijn positie bij de FotografenFederatie en sluit middels een convenant al zijn leden dubbel aan op het lidmaatschap van de nieuwe vereniging.”
In de notitie is een duidelijk tijdspad aangegeven voor de komende fusie. Op 25 juni wordt door de deelnemende verenigingen het fusievoorstel getekend, waarmee zij zich verbinden aan de fusie. Na het publiceren van het voorstel zal er een periode van een maand zijn waarin tegen het voorstel verzet kan worden aangetekend. Hierna volgt een periode waarin binnen de verenigingen het ‘Fusiebesluit’ zal moeten worden genomen. De wijze waarop dit wordt genomen, wordt bepaald door de statuten van de participerende verenigingen. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot het uiterlijk op 31 december ondertekenen van de Fusieakte, waarmee de oprichting van de nieuwe beroepsvereniging een feit is.
 

Communiqué BFN

BFNIn een op 1 mei verzonden communiqué heeft het bestuur van de BFN gereageerd op de ontwikkelingen en aangegeven wat haar standpunt is ten aanzien van de gang van zaken: “Het bestuur van de BFN kan zich niet vinden in de ondemocratische wijze waarop zij nu gedwongen wordt een akte te tekenen en daarmee de toekomst van veel van haar leden te bepalen. Leden, waarvan een deel heeft aangegeven te willen overstappen, echter, een evenredig aantal leden heeft aangegeven lid van de BFN te willen blijven. Wij zijn het aan deze leden verplicht ons bestaansrecht te verdedigen.” Van de kant van het bestuur van de BFN is er nu een duidelijke positie ingenomen: “Het bestuur van de BFN is vooralsnog van plan voort te blijven bestaan als weliswaar kleine, doch sterke beroeps vereniging welke de belangen van de aangesloten leden en het vak fotografie voorop stelt.Vanaf heden zal het bestuur van de BFN zich slechts nog bezighouden met interne aangelegenheden.”
Tijdens de algemene ledenvergadering van de BFN op 12 mei a.s. zal blijken in welke mate het bestuursstandpunt door de leden van de BFN ondersteund wordt. Het communiqué: “Het bestuur verwacht dat op 12 mei, tijdens de ALV in De Bilt een groep leden een verzoek tot stemming zal indienen, waarbij de aanwezige leden zal worden voorgelegd de BFN op te heffen als vereniging. Statutair gezien is het de leden hun recht dit te doen, echter, wij zetten onze vraagtekens bij de redenen waarom. Het staat elk lid vrij over te stappen naar de nieuwe vereniging, en het bestuur zal ook haar volledige medewerking hieraan verlenen. Leden die dit niet willen, moeten echter de mogelijkheid hebben lid te blijven van de BFN. Het is niet aan de vertrekkende leden, noch ieder ander ook, dit voor zijn/haar collegae te bepalen. Het bestuur van de BFN roept dan ook de leden op hier geen gehoor aan te geven.”
Judith Keessen, voorzitter van de BFN: “Als er een vraag komt vanuit leden- en dat is een grote groep – van ‘wij willen helemaal niet over, wij willen blijven bestaan’, wat moet je dan? Er is nu een hele kleine groep mensen die het voor een grote groep wil bepalen, en dat vinden we niet democratisch.” Zij trekt daaruit een duidelijke conclusie: “De BFN stapt uit de onderhandelingen.”
Het hele communiqué met het standpunt van de BFN is te lezen op de site van de BFN:
http://www.beroepsfotografen.nl/nieuws/2014/05/01/communiqué-bfn