terug

Fusievoorstel gedeponeerd bij KvK

Op 30 juni 2014 heeft de notaris het fusievoorstel gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.  In dagblad Trouw zal een aankondiging worden gedaan volgens de wettelijke voorschriften. In dit fusievoorstel staan de afspraken over hoe de FotografenFederatie, BFN, SVFN, GKf, PANL en Mwf een fusie tot stand gaan brengen. Daarnaast bevat de vastlegging hoe zij in elkaar opgaan, hoe de financiële verantwoording van 2014 zal plaatsvinden en wat de statutenwijziging is van de verkrijgende fusiepartner. Deze week worden de gewijzigde statuten beschikbaar voor inzage. Na het deponeren van het fusievoorstel bij de rechtbank is er nu een maand waarin externe partijen kunnen reageren. Dat is volgens een wettelijk vastgelegde termijn. 

Dutch Photographers

Het fusievoorstel is de eerste stap op weg naar het tekenen van de fusie akte. Bij het tekenen van de fusieakte zal Vereniging Dutch Photographers, de nieuwe naam van de vereniging, actief worden en zullen vervolgens alle fuserende verenigingen ophouden te bestaan. 
In algemene ledenvergaderingen zullen alle betrokken verenigingen dan over kunnen gaan tot het nemen van een fusiebesluit. Het nemen van deze fusiebesluiten zullen door de notaris worden begeleid omdat hierover ondubbelzinnige notulen moeten worden opgesteld. Na het tot stand brengen van de fusie zal het aansluiten van de leden van MPN en NVF de volgende stap zijn. In een tijdspad leggen we alle te nemen stappen duidelijk vast en op die manier is het proces goed te volgen.

Samenwerking betrokken partijen

Alle betrokken partijen hebben een periode met bijzonder goede samenwerking achter de rug en zullen nu de volgende stappen naar het realiseren van de fusie gaan uitwerken. Het gecoördineerd afstemmen van de data waarop in ledenvergaderingen de besluiten worden genomen, en het vastleggen van vergaderingen waarin nog bijzondere beslissingen kunnen worden genomen, zullen hier een belangrijk onderdeel van vormen. 

Meer informatie: FotografenFederatie