terug

Besprekingen BFN/SVFN afgebroken

In Pf nr. 9 schreven we dat de vakverenigingen SVFN en BFN zouden samengaan. Het leek nog een kwestie van een paar formaliteiten. De SVFN had inmiddels twee algemene ledenvergaderingen achter de rug waarin unaniem voor opheffing van de vereniging was gestemd en er zou een brief worden uitgestuurd waarin de leden van de SVFN werden uitgenodigd om lid te worden van de BFN. Hiermee zou de BFN de grootste vereniging worden voor vakfotografen in Nederland.
De wijze van samengaan door beide vereningen zoals die in het artikel ook werd geschetst, bleek echter niet mogelijk. Na het opheffen van de SVFN zou er een restschuld overblijven. Na het inwinnen van juridisch advies, zag de BFN geen mogelijkheid deze over te nemen. Dit wordt door beide partijen betreurd.
Willem van der Vlies, voorzitter van de SVFN: Het bestuur van SVFN is de besprekingen met BFN begonnen als onderdeel van een groter plan om de krachten te bundelen met meer verenigingen voor professioneel werkende fotografen.
De keuze voor opheffing van SVFN en voor samengaan met BFN op basis van gelijkwaardigheid, was niet ingegeven door financiële situatie, maar omdat dit de meest eenvoudige, goedkoopste en snelst te realiseren mogelijkheid was.
Wij vinden het jammer dat deze eerste stap niet is gelukt. 
Nu zullen wij, in overleg met onze leden en andere partijen binnen de FotografenFederatie, zoeken naar nieuwe wegen voor samenwerking, professionalisering en verbetering van de belangenbehartiging van onze beroepsgroep. Het behoud van de informele sfeer en aandacht voor persoonlijke contacten en bevorderen van samenwerking tussen de leden, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Henk Ganzeboom, voorzitter BFN: Ik – en met mij het hele BFN bestuur – betreur het dat we geen mogelijkheid hebben kunnen vinden in de tijd die ons gegund was om op een juridisch verantwoorde manier de SVFN te helpen haar restschuld over te nemen en samen met de SVFN leden uit te groeien tot een significante vereniging voor de beroepsfotograaf. Het is bijzonder jammer dat de samenwerking gestopt is en beide verenigingen nu op eigen voet verder gaan.
Noot van de redactie:
Aanvankelijk stond hier een andere tekst. Deze was weliswaar geschreven op basis van eerdere gesprekken met betrokkenen, maar bevatte een aantal zaken die na deze gesprekken inmiddels door de actualiteit waren achterhaald. Tevens klonk in deze tekst teveel onze teleurstelling door over de gang van zaken, waardoor deze een zekere tendentieuze ondertoon had. Zonder dat het de bedoeling was, werd hierdoor gedacht dat iemand de zwarte piet toegeschoven kreeg. Wij willen met nadruk stellen dat het niet de bedoeling was en is om de schuld bij enige partij neer te leggen.
Na overleg met beide verenigingen is de tekst daarom aangepast en zijn de reacties verwijderd.